Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Nationaal veiligheidsplan

Op 7 juni 2016 werd het Nationaal Veiligheidsplan ( NVP) 2016-2019 officieel voorgesteld met als titel ‘Samen, naar de kern van de zaak’.
Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking.

Zoals bepaald in artikel 4 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (WGP), stellen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie het nationale veiligheidsplan (NVP) op.

Dit NVP zet de krachtlijnen uit voor de politiezorg en de werking van de politie voor de periode 2016-2019 en streeft ernaar de veiligheid en leefbaarheid van onze burgers te versterken door zo goed als mogelijk in te spelen op de evolutie van onze samenleving en de noden van de bevolking.

In het NVP zijn 10 veiligheidsfenomenen vastgelegd waaraan de politiediensten en alle andere betrokken instanties tijdens de komende vier jaar bijzondere aandacht zullen besteden:

  1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme.
  2. Mensensmokkel en mensenhandel.
  3. Drugs: de professionele en commerciële productie van cannabis, de productie van en handel in synthetische drugs, de import en export van cocaïne, hormonen.
  4. Sociale en fiscale fraude.
  5. Cybercrime en cybersecurity.
  6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen, seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen en discriminatie.
  7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken: rondtrekkende daders en illegale wapenhandel.
  8. Leefmilieu (gelinkt aan fraude): afvalfraude, biodiversiteit, dierenwelzijn en energiefraude.
  9. Verkeersveiligheid.
  10. Overlast: bijdragen tot het verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer van de publieke ruimte en illegale transmigratie).

Naast die veiligheidsfenomenen zijn in het NVP ook transversale thema’s opgenomen. Deze thema’s ‘doorkruisen’ de veiligheidsfenomenen en vormen aandachts- en actiepunten bij de aanpak van die fenomenen.

Op de website van de Federale Politie kan je het nationaal veiligheidsplan in verschillende versies raadplegen.