Verkeer

De functie verkeer bestaat uit twee belangrijke pijlers, nl. ondersteuning en verkeershandhaving.
Onder het luik van de ondersteuning vallen o.m. de ongevallenanalyse, het verlenen van adviezen en de gegevensverwerking.
Het luik verkeershandhaving omvat, o.m. het uitoefenen van toezicht (controles) en de daarmee gepaard gaande communicatie en sensibilisering.