Politie Kempenland Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Contact: 011 399 299 – In nood: 101

Openingsuren centraal onthaal Leopoldsburg:: Ma. tot vr. 08u – 17u (enkel op afspraak) | Avondopening:: Ma. & Do. tot 19u

Zorg voor burgers, oog voor veiligheid

Wijkdiensten

Hun taken

Het is noodzakelijk dat zij hun inwoners kennen en zeer goed op de hoogte zijn over het reilen en zeilen binnen hun gemeente. In dit verband moet het de bedoeling zijn om signalen rond onveiligheidsgevoelens in de brede betekenis van het woord te voorkomen of desgevallend in de kiem te detecteren, ze op een gepaste manier ter kennis te brengen aan de bevoegde of daarom vragende instanties en ter zake zelf, in overleg met interne en externe partners, oplossingen te bieden of probleemoplossende voorstellen te formuleren.Van de wijkinspecteurs wordt verwacht dat zij op een professionele en efficiënte wijze ten dienste staan van de bevolking en dat zij een vorm van vertrouwensrelatie opbouwen met de bewoners uit hun wijk. Daarnaast verwacht men van hen dat zij een relaisfunctie vervullen tussen de verschillende overheden en de bevolking alsook omgekeerd.

Tevens fungeren zij als aanspreekpunt op vlak van informatieverstrekking ten behoeve van allerlei interne alsook externe partners.

Daarnaast staan zij door middel van verkeerstoezicht, verkeersregeling en begeleiding in voor de handhaving van de openbare orde bij de vele activiteiten en manifestaties die jaarlijks in elke gemeente worden georganiseerd.

Tot slot staan zij ook in voor een aantal gerechtelijke taken zoals het noteren van aangiften en klachten alsook het uitvoeren van een aantal opdrachten op vraag van de parketten.

Wijkposten

In elke gemeente van onze politiezone is een wijkpost voorzien. Via de rubriek “Wijkagenten” kan u de contactgegevens raadplegen. Tevens kan U zien wie Uw wijkagent is.